Publikasjoner

Nedenfor følger mine publiserte bøker og et utvalg artikler i bøker.
Fagartikler i tidsskrifter og avisartikler er ikke tatt med i denne bibliografien.
Publikasjoner merket med * er skrevet sammen med Dag Hallen.
Lokalhistoriske artikler finnes i en egen oversikt. Se "Lokalhistoriske artikler" i menyen. 

Bøker
 • Barne- og ungdomspsykologi. Gyldendal Akademisk.  4. rev. utgave, 8. opplag. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2011. (Oversatt til dansk og svensk.)*
 • Familiepedagogikk. Oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor. Ad Notam Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 7. oppl. 2009.*
 • Barnet ‑ Barnepsykologi for foreldre. Gyldendal Norsk Forlag.  2. utg. 3. oppl. Oslo 1991. (Oversatt til islandsk).*
 • Barnets utvikling. Fra spedbarn til tenåring. Ad Notam Gyldendal. Oslo 1993.*
 • Om Barnet ‑ for foreldre. Rapport om et foreldreopplysningsprosjekt. Fabritius Forlagshus. Oslo 1977.*
 • Barnedåp og oppdragelse. Hva ønsker og mener småbarnsforeldre i storbyen? Luther Forlag A/S. Oslo 1981.*
 • Hvem skal oppdra barna? Pedagogisk ansvarsfordeling i hjem og samfunn. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1983.*
 • Notatteknikk for studenter og skoleelever. Universitetsforlaget. 4. oppl. Oslo 1976. (Oversatt til islandsk.)
 • Parenting with Purpose. Nurturing Faith and Life from Birth to Age Six. Youth and Family Institute of Augsburg College. Minneapolis 2001. (Sammen med Dag Hallen og Roland Martinson.)
 • Barnet og religionen.  Barnets psykologiske forutsetninger for religion. Universitetsforlaget. 4. oppl. (Rev.) Oslo 1992.*
 • Barnet i våre hender. IKO-forlaget. Oslo 3. utg. (12. oppl.) 2000. (Oversatt til dansk.)*
 • Barnet på vei mot selvstendighet. HD-forlaget. Oslo 1990. (Oversatt til dansk og islandsk.)*
 • Hjelp meg å leve. Å oppdra barn. Lunde. Oslo 2001.*
 • Pedagogikk og lærerutdanning. Aktuelle idébrytninger. (Medred.) Tano. Oslo 1987.    
 • Førskolen i fokus. (Medred.) Luther Forlag A/S. Oslo 1975.
 • Fra tidligere tider. Lokalhistoriske artikler. Gunnerius Forlag. 2016.
 • Fra Indremisjon til Normisjon. Et kritisk blikk på en fusjon. Gunnerius Forlag. 2019.


Et utvalg artikler i bøker
 • Barnedåp og oppdragelse. Rapport fra en familiepedagogisk undersøkelse. I: Vekst og kunnskap kirke og folk. (Red.: I. Asheim m.fl.) Luther Forlag A/S. Oslo 1978.*
 • Barns og unges forutsetninger for religionsopplæring. I: Fag og forskning. Skoleforskning i humanistiske fag. Red.: (I. Breines m.fl.) Universitetsforlaget. Oslo 1983.*
 • Foreldreønsker og kristen oppdragelse. I: Fag og forskning. Skoleforskning i humanistiske fag. (Red.: I. Breines m.fl.) Universitetsforlaget. Oslo 1983.*
 • Fag og tro fra en pedagogisk synsvinkel. I: Synspunkter på sosialt arbeid. En antologi. (Red.: E. Vetvik. Diasos.) Oslo 1983.
 • Oppdrar vi til alkoholbruk? I: Livsstilboka. Om kristen livsstil i dagens Norge. (Red.: J.A. Holbek.) Luther Forlag A/S. Oslo 1986.
 • Pedagogisk forskningsinstitutt 1936-1986. Fra enslig lærestol til levende forskningsmiljø. I: Skolens Årbok 1987. Red.: E. Ness. Aschehoug. Oslo 1987.
 • Readiness for religion - An Educational Perspective. I: Kavastus Ja Uskonto. Festskrift til professor Kalevi Tamminen. (Red.: M. Pyysiäinen.)Werner Söderström Osakeyhtiö. Helsinki 1988.*
 • Readiness for Religion - revisited. An Educational Perspective. I: Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe, 42-50. Department of Cultural Psychology and Psychology of Religion, University of Nijmegen, The Netherlands 1989.*
 • Pedagogikk som studiefag ved Universitetet i Oslo i 1960- og 1970-årene. I: Pedagogikk og lærerutdanning. Aktuelle idébrytninger. (Red.. O. Evenshaug, T. Harbo & U. Eriksen Stålsett.) Tano. Oslo 1987.
 • Verdiformidling i familien. I: Forankring og forandring. Verdier for det nye Europa. Festskrift til Ivar Asheim på 65-årsdagen den 5. august 1992. (Red.: S. D. Mogstad og L. Østnor.) Universitetsforlaget. Oslo 1992.
 • Organisasjon og kirke - spenning eller samarbeid? I: Kirken i tiden. Troen i folket. Festskrift til biskop Georg Hille. Verbum. Oslo 1993.
 • Dåpopplæringen og foreldrene. I: Reform og embete. Festskrift til Andreas Aarflot på 65-årsdagen den 1. juli 1993. (Red.: Per-Otto Gullaksen, Torleiv Austad, Even Fougner og Oskar Skarsaune.) Universitetsforlaget. Oslo 1993.
 • Folkehøgskolen - enkeltmennesket i felleskapet. I: Bjerkely folkehøgskole 75 år. Jubileumsskrift. (Red. A. Græsli m.fl.) Arneberg 1993.
 • Foundations for Ministry with Children. I: Planning for Effective Programs for Children. Augsburg Fortress. Minneapolis 1994. (Sm. m.  David W. Anderson.)
 • Foreldrett og foreldreforpliktelse. I: "Et privilegium å være lærer". Minneskrift for Finn Andersen. (Red.: T. Berget, J. Kvalbein & T. Flateby.) Luther Forlag. Oslo 1994.
 • Familien i fokus. I: Kirken her sør. Årbok for Agder Bispedømme 1994. 43. årgang. Agder bispedømmeråd. Skien 1994.
 • Ingen er som bestefar. I: Ingen er som bestefar. (Div. forfattere.) Genesis. Oslo 1998.

Ingen kommentarer: