tirsdag 9. mars 2010

Støre taler biskoper til rette

Det må en utenriksminister til for å tale norske biskoper til fornuft. Sør-Hålogaland biskop, Tor B. Jørgensen, tok i forrige uke til orde for en boikott av varer fra Israel. Tor B. Jørgensen har markert seg som ”utspillsbiskopen” framfor noen, og i likhet med de fleste av hans tidligere utspill, er også dette lite gjennomtenkt og preget av solospill. Ikke overraskende har han fått følge av biskopene Fiske og biskop Singsås, som heller ikke har utmerket seg ved å være blant de mest reflekterte medlemmene av bispekollegiet i Den norske kirke.

”De som oppfordrer til boikott, lukker dører”, sier Støre. Altså det stikk motsatte av det biskopene burde bidra til. ”Å varsle boikott er en kraftfull ytring der og da, men siden blir det stille”, fortsetter Støre. Med andre ord: det dreier seg om en handlemåte som ikke har noen positiv effekt, bare negativ. Som Støre riktig påpeker, skal kirken tale de undertryktes sak. Og palestinerne blir undertrykt. ”Men kirkens store fordel er evnen til å skape dialog mellom religiøse grupper. Velger man boikott, kan man lett havne i en vanskelig situasjon, ved å velge ut ett land man vil boikotte”, sier Støre. Vel talt.

Hvis de tre biskopene fastholder sitt forslag, og de mot formodning skulle få bispekollegiet med seg på galeien, kan det være grunn til å spørre om de vil ta initiativ til å boikotte regimer som ikke på langt nær er så demokratiske og frie som Israel, regimer som er tvers igjennom autoritære og nærmest framstår som totalitære stater, f eks Syria, Iran og Saudi-Arabia, som er blant verdens verste land når det gjelder å krenke menneskerettighetene.

Oppdatering 10. mars: Bispemøtets preses, Olav Skjevesland, skriver i en pressemelding i dag at Bispemøtet ikke har noe vedtak om boikott-aksjon mot Israel, at biskopene under sitt besøk i Midtøsten i januar ikke ble oppfordret til å vurdere dette, og at spørsmålet om boikott derfor heller ikke har vært aktuelt i biskopenes oppfølging av dette besøket.

Oppdatering 11. mars: Etter å ha tenkt seg om og snakket med andre har biskop Jørgensen nå kommet til at han ikke vil gå inn for boikott, slik han tok til orde for tidligere i uka.”En slik linje vil gjøre situasjonen vanskeligere”, sier han til Avisa Nordland.

21 kommentarer:

Rolf Berg sa...

Er det mulig å være litt mindre arrogant?? "...lite gjennomtenkt..." "ikke blant de mest reflekterte medlemmene av bispekollegiet". Hvor selvhenført kan man være i forhold til egne meninger...??

Oddbjørn sa...

Til Rolf Berg: Jeg fastholder at Jørgensens utspill er lite gjennomtenkt og konstaterer at Støre ser ut til å mene det samme. I Dagsnytt 18 i kveld var for øvrig Jørgensen på full retrett. Også biskoper får tåle å høre at de kan være lite reflekterte i sine utspill. Personlig tåler jeg gjerne å høre at det er å være "selvhenført" (!) og arrogant å mene det.

Rolf Berg sa...

Du prøver selvsagt å snakke deg bort... Meningene dine er greie nok, men det er de personlige karakteristikkene av generell art. Du er ikke dummere enn at du skjønner hva jeg mente.

Oddbjørn sa...

Og takk for det.

Rolf Berg sa...

For all del. Nyt det.

Per Lillegården sa...

Tor B. Jørgensen er en biskop vi til stadighet ser sitert i media, det er vel et faktum. Men når du deretter antyder disse biskopene, og deriblant ikke minst Singsaas i Trondheim, er lite reflekterte, for det er slik man nesten må forstå det du skriver, da er det på tide at du kommer med eksempler på dette. Man kan selvsagt være uenig i innhold og sak, men Singsaas, særlig, framstår svært godt fundert i sine meninger. En svekker kun egen retorikk når en framstiller andre med sprikende meninger fra en selv som "lite reflekterte".
Vedr. aktuelle sak bør du også merke deg at ingen av biskopene, ihvertfall ikke Singsaas, har foreløbig konkludert med boikott - men at dette bør diskuteres, som et av flere virkemidler. Biskopene har tydeligvis vært i Israel, og sett med egne øyne fornedrelsen palestinerne gjennomgår på alle plan av tilværelsen. Dialog og samtaler har dessverre så langt medført lite resultater, og når partene i så liten grad som her er jevnbyrdige, må man vurdere å legge hardere press på Israel, den sterke part, for å tvinge Israel tilbake til forhandlingsbordet - og tvinge Israel til innrømmelser, på samme måte som palestinerne må gå Israel i møte.

Oddbjørn sa...

For ordens skyld, jeg har ikke sagt at biskopene har vedtatt å gå inn for boikott, men at noen av dem har tatt til orde for boikott. Slutter meg til Vårt Land som på lederplass i dag skriver at de tiltror det samlede bispekollegiet ”mer gangsyn” enn at de vil gå inn for boikott.
Jørgensen og Fiskes argumentasjon i spørsmålet om den nye ekteskapsloven er etter min mening et godt eksempel på grunn tenkning. Singsås’ opptreden i spørsmålet om 12. biskop, der han allierer seg med politikere for å spenne bena under et kirkemøtevedtak, vitner om det samme, og enda verre, det er illojalt.

Gunnar Svestuen sa...

Singsaas har i debatten omkring den 12.biskop gjort det hele Nidaros Bispedømme forventer av han: peke på de åpenbare forhold omkring Nidarosdomens posisjon i Den norske kirkes historie og liv som gjør Trondheim til et naturlig valg. Og dette er et mye større spørsmål enn ren lokaliserings/distriktspolitikk, som jeg ser noen forsøker å redusere dette til. På Kirkemøtet var det et betydelig mindretall med tilsvarende syn. Hva er det viktigste argumentet for Oslo? Jo - Kirkens hus ligger der. Din argumentasjon nå og også i tidligere blogg-innlegg vedr. denne saken bærer tydelig preg av din tidligere posisjon som byråkrat i div. kirkelige råd, med lojalitet ovenfor direktører og pamper i sentrale Oslo-tunge fora. Det blir helt feil å kalle Singsaas illojal - han gir jo uttrykk for meningen sin når han blir spurt. Skulle han ha holdt kjeft, bare fordi han tilhører et mindretall? Hva slags demokrati er det? Det som derimot hadde vært svært illojalt, var om en Nidaros-bisp ikke frontet denne saken - på vegne av hele kirken.

Oddbjørn sa...

Til din orientering: Jeg har ikke vært ”byråkrat i div. kirkelige råd”. Jeg har hatt tillitsverv, nærmere bestemt som valgt leder av Kirkerådet, et tillitsverv utført på fritiden.
Ingen nekter Singsås å gi uttrykk for sin mening, men en må kunne vente at Singsås viser lojalitet når Kirkemøtet på demokratisk grunnlag har fattet en beslutning. Det blir litt spesielt må jeg si, å hevde at Singsås her handler ”på vegne av hele kirken”, når flertallet i kirkens øverste demokratiske organ har gått inn for noe annet. Singsås har rett til å mene hva han vil, men ikke til å handle som han vil når en beslutning er tatt. Han har ikke bare gitt uttrykk for sin mening når han er blitt spurt, han har handlet aktivt mot Kirkemøtets vedtak. Det vitner om grunn tenkning når han som biskop ikke skjønner at det blir galt, hvor uenig han enn måtte være i Kirkemøtets vedtak.

Anonym sa...

Rolf Berg opptrer som debattpoliti, men skriver selv arrogant og spydig så det holder.
Jeg er enig med bloggeren. Eksemplene på dårlig gangsyn er illustrerende.

Anonym sa...

Jeg vil sitere fra et innlegg av dr.teol. Øyvind Foss i Vårt Land i dag: "Boikott er å lukke dørene, stenge for nye anstrengende samtaler og havne i et internasjonalt hjørne sammen med ekstremister og kroniske jødehatere. Trolig vil resultatet gjøre staten Israel enda mer uforsonlige overfor fredelige løsninger enn de allerede er. Hvis et samlet bispekollegium stemmer for en boikott, rammer de ikke bare Israels regjering, men et helt folk, og demonstrerer for all verden at de ikke lenger tror på sitt eget budskap om forsoning gjennom lidelse og kamp."

Rolf Berg sa...

Få ting er vakrere enn anonym sjikane...

Anonym sa...

Til Rolf Berg: Merkelig kommentar du har når du skriver "Du prøver selvsagt å snakke deg bort." Samt: "Du er ikke dummere enn at du skjønte hva jeg mente".

I svaret til Evenshaug prøver han da slett ikke å snakke seg bort. Han fastholder sin kommentar, og utdyper den videre. Samtidig sier han at folk må tåle kritikk, og at han tåler det selv også.

Hvordan får du dette til å være "å snakke seg bort"? Selvsagt skjønte han hva du mente, men han fastholder og utdyper altså likevel den betimelige kritikken.

Jeg ser heller ikke hvem av de anonyme bidragsyterne som har kommet med sjikane.. At lesere oppfatter deg som arrogant og spydig må du akseptere å lese, når du selv kaller andre for "selvhenført", påstår at folk "snakker seg bort" og bruker andre karakteristikker. Du er ikke dummere enn at du forstår at kommentarformen din blir oppfattet som spydig.

La oss senke skuldrene, og fokusere på selve saken: Nemlig hvorvidt boikott er egnet virkemiddel i midtøstenproblematikken, og dele synspunkter på utspillet til Jørgensen.

Rolf Berg sa...

Jeg pleier ikke å ta anonyme brev på alvor, siste bidrag bekrefter klokskapen i det...

Rolf Berg sa...

Noen av de som mener preses tilhører de mer reflekterte medlemmer av bispekollegiet, vil muligens kunne se at han ikke har vært helt heldig med timingen av sin pressemelding. Samme dag har jo Støre (som er at sentralt sannhetsvitne for Evenshaug...)sluttet seg til den amerikanske fordømmelsen (sammen med FNs gen,sekr) mot de nye israelske bosettingsprosjekter i Øst-Jerusalem. Selv kan jeg ikke huske at noen nasjon har vært gjenstand for en så samstemt internasjonal fordømmelse siden det Sør Afrikanske apartheidregimet. Den gang var det som kjent greit å boikotte - etterhvert...

Oddbjørn sa...

Støre mener altså at det går an både å være imot boikott og samtidig ta avstand fra Israels planer om å bygge nye boliger i Øst-Jerusalem, noe et samlet internasjonalt samfunn anser som folkerettsstridig. Enig med Støre – her også.

Anonym sa...

Rolf Bergs kommentar er helt på sin plass. Men Evenshaug fortsetter i samme spor i sin kommentar til Lillegårdens og Svestuens utmerkede innlegg. Tor Singsaas karakteriseres som ureflektert, illojal og grunn i sin tenkning! Ut fra de sentralkirkelige reaksjonene skulle en tro at Singsaas hadde reist tvil om den 1. trosartikkel. Er det et slikt debattnivå vi ønsker i kirkelige saker? Personkarakteristikker er gjerne det en tyr til når en går tom for argumenter. Og det er vel det som er problemet for Evenshaug, J P Johnsen, N T Andersen og O Skjevesland – at Singsaas med sin argumentasjon treffer de sentralkirkelige maktpersoner midt i magen. Og et stort mindretall på Kirkemøtet deler hans syn. Godt hjulpet av et servilt Vårt Land lobber de nå det de kan overfor politikerne for å sikre at de får det slik de hadde tenkt. Sånn er det når kirkemakten frykter overmakten, som i denne saken er Stortinget.

Rolf Berg sa...

Da, hr. Evenshaug, er vi der vi begynte. Har du romslighet nok til å erklære at det er mulig både å være gjennomtenkt og være for boikott av Israel<+ Det handler simpelthen om å vise respekt for medmennesker og -kristne som mener oe annet enn en selv.

Oddbjørn sa...

Jeg har begrunnet det jeg har sagt, og det står jeg ved. - Din rolle i denne debatten har kun vært å opptre som "debattpoliti", som det treffende er kalt av en kommentator.
Det er åpenbart på tide å sette strek for denne debatten.

Anonym sa...

Enkelte av ordene i det opprinnelig blogginnlegget har falt noen tungt for brystet. Generelle karakteristikker av typen "ureflektert" bør man være varsomme med, så jeg legger inn en stemme for Rolf Berg på det punktet. (Å kalle utspill for "lite gjennomtenkt", må det derimot være rom for i en debatt).

Så synes jeg Berg bommer i det han tyr til samme type personkarakteristikker som han kritiserer.

Likevel trekker jeg ikke den konklusjon at Berg ikke har respekt for medmennesker. En slik påstand ville i seg selv med rette kunne kalles respektløs. Jeg velger heller å tro det handler om engasjement og ønske om å få fram synspunkter.

Jeg kjenner ikke "Rolf Berg". (Og trenger heller ikke det for å føle at debatten er meningsfull). Så for alle praktiske formål er du like anonym for meg som hvis innleggene ikke var signert. Jeg leser likevel med interesse, og tar det du skriver på alvor.

Innlegget om Støres fordømmelse av israels bosettingsprosjekt, og koblingen til preses pressemelding, skjønte jeg imidlertid ikke. Her tar du tilsynelatende Støre til inntekt for at boikott kan være et egnet virkemiddel i saken. Men Støre har da nettopp gått ut og gjort det tydelig at han ikke støtter boikott..

Takker for alle innleggene. Har lært litt av å lese dem.

Oddbjørn sa...

Jeg lar dette saklige og balanserte innlegget være det siste i denne debatten.