Haugiansk predikant med en dramatisk historie

Niels Iversen Riis

Av Oddbjørn Evenshaug

(Trykt i "Melhusbyggen", Årsskrift for Melhus historielag", 2012, s. 15-19)

Det er et interessant faktum at en hel rekke av lekpredikantene innenfor Hans Nielsen Haugebevegelsen på begynnelsen av 1800-tallet var svært unge av alder. Av disse var Niels Iversen Riis ikke bare en av de mest begavede, men også en av de mest eiendommelige. Han var bare 19 år, men viste en bemerkelsesverdig åndelig modenhet. Hans veltalenhet og evne til å snakke med folk var helt utenom det vanlige. Riis ble like elsket av folket som han ble hånet av mediene og forfulgt av myndighetene.
Den unge lekpredikantens korte, men dramatiske historie som aktør i Haugevekkelsen er knyttet til daværende Dalernes prosti, først og fremst Meldal, men også Melhus. Sogneprest i Melhus den gang var Hans Erichsen Steenbuch, som også var prost i Dalernes prosti. Mellom Niels og Steenbuch kom det ifølge tradisjonen til en meget dramatisk episode, som satte en stopper for Niels’ virke som omreisende lekpredikant.  

”Besynderlige gode talegaver”
Niels Iversen Riis ble født i Flesberg i Numedal i 1780, som sønn av ”holtzførster” (skogfut) Iver Nielsen Riis ved sølvverket og hustru Gudine Margrethe Birke. Da han ble konfirmert i Flesberg hovedkirke i 1795, stod han som nummer én på kirkegulvet. Antagelig ble Niels med i vekkelsen ved den 22-årige haugianske predikanten Søren Nielsen Røer, som virket i Numedal i 1797. Niels traff ganske sikkert også Hans Nielsen Hauge og ble venn med ham da Hauge virket i Numedal våren 1799.
Niels ”ble grepet av en brennende kjærlighet til sine medmennesker og en glødende iver etter å arbeide i Guds vingård”, skriver H. G. Heggtveit i sitt kirkehistoriske verk om Den norske kirke i det nittende århundre. Etter å ha virket en kort tid som predikant på Østlandet, dro Riis sommeren 1799 til Romsdal. I Molde ble han arrestert for ulovlig å ha talt Guds ord. Myndighetene sendte ham til stiftstaden Trondheim der han ble satt inn på rådhuset. På vei til Trondheim fikk han merkelig nok anledning til å tale til folk i Meldal. Den rasjonalistiske sognepresten i Meldal, Jakob von der Lippe Parelius, mente at Niels ”verken hadde talegaver eller noen slags kunnskap”. Men folk opplevde det annerledes. Hans glødende forkynnelse gjorde et sterkt inntrykk, og vitnesbyrdet fra den ildfulle predikanten ble starten på en dyptgripende vekkelse.

Haugianerne. (Maleri av Adolph Tiedemand. 1952)

En av dem som fikk sitt åndelige gjennombrudd i denne vekkelsen, var den senere så framgangsrike forretningsmann og gårdbruker Michel Grendahl, som i mange år representerte Søndre Trondhjems amt på Stortinget, der han stod fram som en demokrat og et forbilde i opposisjonen mot embetsmannsstaten. Han ble også en nær venn av Hans Nielsen Hauge og en ledende haugianer. Grendahl treffer nok atskillig bedre enn Parelius med sin karakteristikk av Niels, når han noen år senere i et brev til Hauge beskrev Niels Iversen Riis som ”et menneske av besynderlige gode talegaver”.

”Den hellige bande”
Omtrent samtidig med at arrestanten Riis ble ført til Trondheim, kom også Hans Nielsen Hauge til byen, blant annet for å få trykt noen av sine bøker. I begynnelsen av august 1799 gikk den kulturradikale redaktøren Mattias Konrad Pettersen i ”Trondhjemske Tidende” til angrep på Riis og Hauge. Den brave penneknekten sparte ikke på kruttet i sin utskjelling av arrestanten i rådhuset (her i moderne språkdrakt):
”En av de bondepredikantene som har drevet deres vesen søndenfjells, … Niels Iversen Riis, 19 år gammel, har forvillet seg til disse egne. Denne ukalte og drabelig fektende predikant mot synden, skal ha forkynt det han kaller Guds ord for forsamlede skarer. Etter sigende er han først blitt arrestert i Molde og siden ført hit hvor han har fått losji i rådhuset. Det ser ut til at for mye lesning i Bibelen, for mye bønn og andektighet har forvillet hans hjerne. Den hellige ånd har satt disse løyer i hodet på ham. Fornuftige forestillinger er ikke til hjelp for ham.  - Han møter alle som motsier ham med Bibelens språk. For øvrig er det nesten vanskelig å si noe til dette stupide, dumstolte menneske, som stadig babler i vei og ikke forstår seg på å tie når andre taler.”

Heller ikke i omtalen av Hans Nielsen Hauge kan en vel si at redaktøren nådde noe mesterskap i saklighet:
”Den beryktede Hans Nielsen Hauge er også kommet hit, denne yppersteprest og høvding for den hellige bande, som flakker omkring og skal ha fordelt seg over hele landet. Han er ennå ikke kommet i arresten. Slike mennesker kan bli farlige for den offentlige sikkerhet ... Disse på sjelen vanføre mennesker er opplysningens farligste fiender. - Det er derfor å håpe at disse hellige landstrykere med alvorlige midler stanses i deres framferd og transporteres som virkelige løsgjengere til tukthuset.”

Slikt kunne ikke Hauge la stå uimotsagt. Han møtte personlig opp hos redaktør Pettersen med sitt motinnlegg. Hauge kunne ikke dy seg for å innlede med et aldri så lite pennespark tilbake: ”Det er kanskje fåfengt å svare på en dåres tale, ja, man står i fare for selv å bli fordervet av dårlighet når man innlater seg på for mye ordstrid. – Han [redaktøren] vet ikke hva han taler om, han minner om ordet i Rom. 1, 22: ”De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap”. Eller i Jer. 8,9: ”De har forkastet Herrens ord. Hva hjelper da deres visdom?”
Tre uker senere spurte en innsender i Trondhjems Budstikke hvordan redaktør Pettersen kunne skrive som han gjorde, samtidig som han ville framstå som talsmann for samvittighetsfriheten og ytringsfriheten? Redaktøren svarte at det var stor forskjell på å ytre sine meninger og å samle store folkeskarer omkring seg, og så gjentok han sine spydigheter om ”disse dumhetens våpendragere”, og ”disse for opplysningen så farlige mennesker”.

Knaking i de gamle reisverk
Etter at Niels Iversen Riis var sluppet ut av arresten i Trondheim, ble han innkalt til Johan Christian Schønheyder, den lærde københavneren som tok teologisk embetseksamen bare 17 ½ år gammel, og som ble biskop i Trondheim i 1788. Schønheyder spurte Niels om han forstod seg på å preke og om han ville fortsette med det, noe Niels svarte bekreftende på. Biskopen tilkalte da to prestekolleger og ba Niels gi dem en prøve på sin forkynnelse. Niels satte i gang, men innholdet lot ikke til å smake biskopen, og etter en kort stund ba han Niels slutte. Men Niels fortsatte. Han gav seg ikke før han hadde sagt det han ville si. Så fikk Niels gå, men først etter at biskopen gitt ham forbud mot å tale mer.

Biskop Johan Chr. Schønheyder. (Etter maleri i Nidaros domkirke)

Men det var nytteløst. Den ”hellige landstrykeren” fortsatte å tale til folk i Dalernes prosti, og vekkelsen bredte seg. Ved siden av å holde oppbyggelser på Leinstrand, deltok også Hans Nielsen Hauge en tid i virksomheten i Meldal sammen med Riis. Til tross for at Hauges og de andre lekpredikantenes forkynnelse førte til at folk ”sluttet med banning, drukkenskap og flere andre laster”, som Hans Nielsen Hauge selv uttrykte det, skapte vekkelsen en voldsom harme hos prost Steenbuch i Melhus. Fra talerstolen tordnet han over en bevegelse han mente var det reneste ”svermeri”, og som han så på med forakt. Han truet med å få fengslet og straffet dem som forsamlet seg og talte Guds ord.
Den aldrende ”Patriarken fra Melhus”, som hans venn biskop Johan Nordahl Brun kalte ham, opplevde de folkelige lekpredikantenes virke som en utålelig innblanding, og han kjente vekkelsen som en anklage mot sin egen hyrdegjerning. Steenbuch ble så skremt av det ”Åndens vær” som blåste slik over prostiet at det ifølge Haugebiografen, senere statsråd og biskop A. Chr. Bang, ”knaket i de gamle reisverk”. Steenbuch var en av Norges mest lærde menn og utrettet mye godt for folk i sin lange embetstid i Melhus, ikke minst for skolevesenet. Hans deltagelse i forfølgelsen av de haugianske lekpredikantene med Hans Nielsen Hauge i spissen, tjener ham imidlertid til liten ære.
I Meldal ble sogneprest Parelius ytterst provosert av at Riis dukket opp igjen i sognet, og det kom ganske snart til konflikt. Etter en gudstjeneste der Niels også var til stede, flokket folk seg omkring ham og Niels begynte å tale. Parelius, som ifølge kirkehistorikeren Heggtveit var ”mer lik en politimester enn en sjelesørger”, brøt seg da vei gjennom mengden av sognebarn og stappet et lommetørkle i munnen på Niels. Så vendte han seg mot folket: ”Her står dere brave koner og brave menn og hører på denne sludderpreken!” Da kom det fra bondekona Guri Grudt: ”Vi synes faktisk denne mannen taler mye vakrere enn deg, du står jo bare og preker om poteter!”

Folk slo ring om Riis
Antagelig på initiativ fra Parelius ble Niels arrestert på nytt. Et par hundre mennesker fra Meldal og Rennebu dro da til sorenskrivergården Syrstad, der Niels skulle forhøres. Folk var opprørt over måten myndighetene behandlet ham på, og forlangte å få vite hva de ville gjøre med ham. Igjen var det en myndig kvinne som satte embetsmannen på plass: ”Han taler jo ikke annet enn det vår barnelærdom lærer. Det skal sorenskriveren vite”, sa bondekona Kari Ressel. Da folk ble nektet å komme inn, sa Kari: ”Dette er en offentlig tingstue, da mener jeg vi har rett til å komme inn.” Og slik ble det.
For fullsatt tingstue ble to menn som hadde huset Riis’ oppbyggelsesmøter, spurt om de hadde bedt Riis hjem til seg eller om han hadde kommet ubedt. Kari Ressel viste på nytt at hun hadde både vett og tunge på rett plass. Før vitnene rakk å svare trådte hun fram: ”Jau, dok ba ’en hem åt dok, å e’ ba ’en hem åt me!” Vitnene sa seg ikke uenig. På spørsmål om Riis kjøpte seg mat hos dem eller om de bevertet ham, svarte Kari: ”Kor bruka dok sjøl, når dok be dok frammund?”

Utdrag fra Tingbok, Orkdal sorenskriveri, 18, desember 1799, saken mot Niels Iversen Riis, s. 219a

Saken gikk sin gang, og Niels Riis fikk tukthusdom. Etter å ha sonet denne i Trondheim, var han på nytt tilbake i Meldal. Men ganske snart ble han nok en gang pågrepet mens han holdt oppbyggelsesmøter. Nå var folk så forbitret at bonden Størker Rigstad rett og slett tok Riis fra lensmannsdrengen med makt og satte ham i frihet mens folk stod som en beskyttende mur rundt dem. Neste dag møtte Rigstad sammen med noen av bygdas beste menn opp hos sogneprest Parelius og forlangte at presten i stedet for å forfølge Riis skulle la ham få gå uhindret omkring i sognet og oppbygge folk.
Men de talte for døve ører. Sognepresten sørget for å få notert de frammøtes navn i kirkeboka og lot dem få vite at han ville anse dem som hovedansvarlige for all den uorden som ”af dette overhaandtagende Sværmeri kunde entstaa”. Med dette måtte deputasjonen forlate prestegården.
Det fortelles at da Riis senere bodde hjemme hos Størker Rigstad, ble han plassert i et loftsrom der det ikke ville være så lett for øvrigheten å oppdage ham. Lensmannen kom på besøk og spurte om Rigstad hadde en svermer i huset. ”Nei”, svarte Rigstad, ”jeg huser ikke svermere”. Lensmannen måtte gå med uforrettet sak. Sogneprest Parelius ante sammenhengen. Han kalte Rigstad til seg og irettesatte ham: ”Du har tillatt deg å lyve for lensmannen da han spurte om Riis var hos deg!” Rigstad svarte: ”Lensmannen spurte om jeg hadde en svermer hos meg, og til det svarte jeg nei, for Riis er ikke noen svermer!”
Vekkelsen gikk sin gang. Niels Iversen Riis forsvant fra arenaen og nye predikanter kom i hans sted. Men ”fra presten hadde alles hjerter vendt sig”, skriver A. Chr. Bang. Antagelig var disse begivenhetene rundt Niels Iversen Riis det nærmeste Haugebevegelsen kom et regulært bygdeopprør med bruk av fysisk makt.

En skjebnesvanger hendelse
I løpet av det snaue året Niels Iversen Riis oppholdt seg i Trondheim og i Dalernes prosti, besøkte han også Melhus prestegjeld. Nettopp herfra stammer den mest dramatiske episoden for Niels personlig i hans tid som lekpredikant, skal vi tro tradisjonen.
Slik ble historien fortalt blant folk: Det var gudstjeneste i Flå annekskirke, som var bygd bare seks år tidligere. Det var prosten selv, Hans Erichsen Steenbuch, som hadde gudstjenesten. Han var nå en gammel mann og døde kort tid senere. Niels var i bygda, og som vanlig var blant haugianerne, møtte Niels opp til gudstjenesten. Etter gudstjenesten flokket folk seg om Niels utenfor kirken, og han begynte å tale. Da Steenbuch oppdaget det, befalte han drengen sin å gripe Niels. Uten å gjøre motstand ble Niels bundet til Steenbuchs vogn. Så måtte han løpe etter vogna helt til Melhus prestegård. Niels skal ha blitt helt sprengt og helsa ble knekt. Det heter at han døde ganske snart etter som følge av mishandlingen.

Hans Erichsen Steenbuch. (Etter samtidig tegning.)

Historien ble ikke nedtegnet i samtiden, men gikk på folkemunne i generasjoner. Etter det jeg forstår, ble den publisert første gang i 1888 i boka ”Fra en svunden tid” av den trønderske historikeren Ole Andreas Øverland, som særlig er kjent som forfatteren av den første store, sammenhengende norgeshistorien. Arnfinn Melbye skriver i en artikkel om Steenbuch i Trønderavisa i 1991 at ”seinere historikere” har dratt hendelsen fra Flå i tvil. Melbye sier imidlertid ikke noe om hvilke historikere han her sikter til.
De fleste Hauge-biografier omtaler Niels Iversen Riis. Noen refererer historien fra Melhus, andre ikke. For eksempel nevner A. Chr. Bang ikke hendelsen i sin Hauge-biografi, som ble utgitt første gang i 1874. Kirkehistorikeren H. G. Heggtveit derimot, beskriver episoden i sitt store kirkehistoriske verk om Haugebevegelsen fra begynnelsen av 1900-tallet. Av senere Hauge-biografier uttrykker Nils Sivertsen i 1946 skepsis til sannhetsgehalten i historien, mens Dag Kullerud i sin Hauge-biografi i 1996 gjengir hendelsen uten forbehold.

Flå kirke i Melhus

Historien kan neppe være rent oppspinn. At Riis var i Flå og at ett eller annet dramatisk skjedde mellom ham og Steenbuch, synes sannsynlig. Det behøver likevel ikke bety at alle detaljene som fortelles, er historisk korrekt. Dramatiske historier som går på folkemunne, kan ha en tendens til etter hvert å bli noe fordreid. Men når historien har levd så sterkt i folks minne, er det etter alt å dømme et uttrykk for at Niels Iversen Riis ble drevet ut av prestegjeldet av Steenbuch på en dramatisk og stygg måte som har vakt stor forbitrelse og harme hos folk.

Myten om Riis’ snarlige død
Det ser ut til at episoden satte en stopper for Niels Iversen Riis’ virke som predikant. Derimot stemmer det ikke at han døde straks etter, slik det hevdes både i kirkehistoriske verker og i Hauge-biografier. At denne myten kunne oppstå, har muligens sammenheng med det faktum at Niels forlot Trøndelag kort tid etter og at vi aldri mer hører noe til ham som predikant. Det kan i seg selv være et indisium på at hans helse var ødelagt. Men det betyr ikke at han døde kort tid etter. Allerede i 1950 påviste sogneprest Peder Berge i en artikkel i Drammens Tidende at Niels er nevnt både i folketellingen i 1801 og i en skifteprotokoll i 1815, noe senere forfattere av kirkehistoriske verker og Hauge-biografier tydeligvis har oversett.
I folketellingen for hjemstedet Flesberg i 1801 er Niels oppført under faren Iver Nielsen Riis’ huslyd i Flesberg. Niels står her med yrket ”skredder”. Valget av dette stillesittende yrket kan tyde på at han hadde dårlig helse. Alderen oppgis til 20 år, og han er ugift. Niels levde også i 1815. I august dette året var det skifte etter hans far, og skifteprotokollen forteller at Niels da var i England. Hva han gjorde der, hvor det ble av ham og når han døde, vet vi ikke.
Men tilbake står historien om en ung haugiansk lekpredikant som gjennom sitt korte virke ble en viktig del av en av Norgeshistoriens mest betydelige bevegelser, forfulgt av øvrigheten, men omfavnet av folket.

Kilder
Bang, A. Chr. Hans Nielsen Hauge og hans Samtid. 1874
Berge, Peder. Haugianeren Nils Iversen Riis. Et 150 års minne fra Flesberg. Drammens Tidende 30. januar 1950.
Brev frå Hans Nielsen Hauge. Ved Ingolf Kvamen. Bind 3. Oslo 1974.
Hans Nielsen Hauges skrifter. Samlet utgave ved Hans N. H. Ording. Bind 5 og Bind 6, Oslo 1953.
Heggtveit, H. G. Den norske Kirke i det nittende Aarhundre. Et bidrag til dens Historie. Haugianismens første halvdel, 1796-1820, Anden Halvdel 1821-1850, Kristiania 1905-1911og 1912-1920.
Kirkebøker Flesberg og Meldal.
Kullerud, Dag. Hans Nielsen Hauge. Mannen som vekket Norge. Oslo 1996.
Melbye, Arnfinn. ”Patriarken fra Melhus”. Trønderbladet, 7. mai 1991.
Norborg, Sverre. Hans Nielsen Hauge. Biografi 1771-1804. Oslo 1966.
Sivertsen, Nils. Hans Nielsen Hauge og venesamfunnet. 1946.
Skifteprotokoll Numedal og Sandsvær 1808-1827.
Sverdrup, Edvard. Fra Norges kristenliv. Kristiania 1918.
Øverland, O. A. Fra en svunden tid. Kristiania 1888.
Aarflot, Andreas. Norsk Kirkehistorie. Bind II. Oslo 1967.

Ingen kommentarer: